ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำแหน่ง พิมพ์
4936 นางสาวสุพรรณษา วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูอัตราจ้าง
4937 นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
4938 นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอม โรงเรียน​จักร​คำ​ค​ณ​า​ทร​ ​จังหวัด​ลำพูน​ ครูชำนาญการ
4939 นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครู
4940 นางสาวณัฐพร เครือแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครู
4941 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครูชำนาญการ
4942 นางสาวฐษมล กองตัน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครูอัตราจ้าง
4943 นายธีรพล ฤทธิไตรภพ โรงเรียนเตรียมอุมดศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูชำนาญการ
4944 นายภรัณยู อินจันทร์ โรงเรียนเถินวิทยา ครู
4945 นางสุพัตรา ผูกพันธ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครู
4946 นางสาวกัลยารัตน์ เถินโจง โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ครู
4947 นางสาวพรทิพา พึงทำดี โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ครูอัตราจ้าง
4948 นางสาวนรัชญ์พร ชากัณฑ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ครูอัตราจ้าง
4949 นายบุญรักษ์​ มูลแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4950 นางสาวนิติยา สมนาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4951 นางสาวณิชกมล โกลาวัลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4952 นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4953 นาย​ ชาคริต​ ไชยวรรณ โรงเรียนบุญวา​ทย์​วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4954 นายสมชัย กันทะมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูชำนาญการ
4955 นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูชำนาญการ
4956 นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนป่าซาง ครูชำนาญการพิเศษ
4957 นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ครูชำนาญการ
4958 นางสาวคัทรียา พีระเชื้อ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ครู
4959 นางสาวอมราวดี กิกลิ้ง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ครู
4960 นางอัมพวรรณ ใจอินทร์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ครูอัตราจ้าง
4961 นางณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครูชำนาญการ
4962 นางสาววิมลพรรณ มหาวัน โรงเรียนวชิรป่าซาง ครู
4963 นาวสาวภูษณิศา นาถธราดล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครู
4964 นางสาวธนาภรณ์ เครือคำน้อย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครู
4965 นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
4966 นางสาวภูชณิษา แดงชัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครู
4967 นางสาว สิลิลลัคน์ อินทะจักร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ครูชำนาญการ
4968 นางสาวนิลวรรณ์ อินจันทร์ โรงเรียนสบจางวิทยา ครูอัตราจ้าง
4969 นางศิรินภา ยะคำปลูก โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครูชำนาญการ
4970 นางกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูชำนาญการ
4971 นางพรรณภัชร์ พีระพัฒนสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูชำนาญการ
4972 นายภาสกร น้อยสุข โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูชำนาญการ
4973 นางสาวณษมา วงค์โสมะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูชำนาญการ
4974 นางสาวชลภัสส์ ปัญญารักษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูชำนาญการ
4975 นางสาวจันทิมา ยะชะระ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ครูอัตราจ้าง
4976 นายอิสระ ศิริวงค์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ครูชำนาญการ
4977 นายอภิสิทธิ์ อาดย่อแฮ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
4978 นางสาววรินดา ทาสุรินทร์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ครูอัตราจ้าง
4979 นางสาวพิริยา ทิพย์วงค์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ครูอัตราจ้าง
4980 นางสาวประทุมพร อภิวงค์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครูชำนาญการ
4981 นางสาวอัมพร นามณี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครูชำนาญการ
4982 นางสุดา แอ้มอุตม์ โรงเรียนเถินวิทยา ครูชำนาญการ
4983 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครูชำนาญการพิเศษ
4984 นางสาวเมทิกา ศุภณัฐชัญชนา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครูผู้ช่วย
4985 นางสาวนรัชญ์พร ชากัณฑ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ครูอัตราจ้าง
4986 นางสาววัลภา ฤทธิไตรภพ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ครูอัตราจ้าง
4987 นางตรีสุคนธ์ รักสนิท โรงเรียนแม่เมาะวิทยา พนักงานราชการ
4988 นางพิชญาภา ไชยวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครูชำนาญการ
<< 1 >>