ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ประเภท พิมพ์
2580 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2581 นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2582 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2647 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2648 นางกัญกมล ศรีจันทร์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2649 นางกาญจนา ขอน้อย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2650 นางเกสร ศรีสวย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2651 นางจันทกานต์ ดวงมาลา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2652 นางชุติมน เป็งแก้ว โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2653 นางทิวาพร วัฒนานุกร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2654 นางนวลจันทร์ ฮวบน้อย โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2655 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2656 นางพิรญาณ์ ทีโม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2657 นางวราภรณ์ สภายะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2658 นางศิรประภา ตันติวานิช โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2659 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2660 นางสมนึก ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2661 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2662 นางสาวกุลธิดา สาใจ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2663 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม
2664 นางสาวเจติยา แซ่จึง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2665 นางสาวชุติมากานต์ บุญทา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2666 นางสาวฐิติพร บุญมา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
2667 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2668 นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2669 นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2670 นางสาวบุศริน เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2671 นางสาวพนิดา คำอ้าย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2672 นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2673 นางสาวรุ่งทิวา คำอ่อง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2674 นางสาวล้านนา มาปลูก โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2675 นางสาววชิราภรณ์ ตาวตา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2676 นางสาววราภรณ์ อุพิริ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2677 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2678 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2679 นางสาวสุนิสา วางมือ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2680 นางสาวสุภาวดี ใจดี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2681 นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2682 นางสาวอุณากรรณ กันยะมี โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2683 นางอัมพวรรณ ใจอินทร์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2684 นางอารีย์ มหาพรหม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2685 นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2686 นายกิตติชัย รักดี โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2687 นายกิติชัย สุนะเสน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2688 นายจานุวัฒน์ สุภาษี โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2689 นายเจนภพ ยศบุญเรือง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2690 นายฉัตรมงคล ดิษสุข โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2691 นายเฉลิมศักดิ์ สุดเฉลามาลัย โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม
2692 นายชัยยันต์ ปินนวล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2693 นายชัยยันต์ ปินนวล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2694 นายฐิติ นครสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2695 นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2696 นายณัฐวัตร ชัยมณี โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2697 นายณัฐวุฒิ กันทะหมื่น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2698 นายถิรวุฒ สุตาลังกา โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2699 นายทศปธน พุทธิมา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2700 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2701 นายธนวัตร วงค์คำชุ่ม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2702 นายปองพล จิตนารินทร์ โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2703 นายภาณุ จำปาทิง โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2704 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2705 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2706 นายศราวุฒิ สุวรรณเมือง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2707 นายสมคิด ไพรบูรณ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2708 นายสุทธิพงษ์ มีสุข โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2709 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2710 นายอภิวิชช์ เวียงคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2711 ว่าที่ร้อยตรีชนินทร์ นาคอินทร์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2712 ว่าที่ร้อยตรีรชฏ หมอศาสตร์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2713 ว่าที่ร้อยตรีสุทิวัส ติ๊บปะละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
<< 1 >>