โครงการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของ สพม.ลำปาง ลำพูน

เอกสารประกอบการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำตามโครงการ

ขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา