แบบทดสอบออนไลน์ สพม.ลำปาง ลำพูน

1.แบบทดสอบความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (PA) วันที่ 21 ตุลาคม 2564

2.แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565