สพม.ลำปาง ลำพูน ขอหยุดให้บริการแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (PA)

ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ผ่าน/ไม่ผ่าน พิมพ์
2281 นายมนตรี นันไชย ผ่าน
2282 นางสาวกายทิพย์ แจ่มจันทร์ ผ่าน
2283 นางสาวอรวรรณ โคตรภูเขียว ผ่าน
2284 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน ผ่าน
2285 นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี ผ่าน
2286 นางสาววรัญพร แห่งพิทย์ ผ่าน
2287 ผ่าน
2288 นางบุษบา​ ตัน​ลา​พุฒ​ ผ่าน
2289 นายปองพล จิตนารินทร์ ผ่าน
2290 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี ผ่าน
2291 นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ ผ่าน
2292 นางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูร ผ่าน
2293 ผ่าน
2294 นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสน ผ่าน
2295 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ ผ่าน
2296 นายสุทธิเกียรติ พุ่มแก้ว ผ่าน
2297 นางสาวธนัญญา สุขรัตน์ ผ่าน
2298 นางจุฑามาศ มีเขียน ผ่าน
2299 นายประวิทย์ คำพันธ์ ผ่าน
2300 นายฉัตรชัย หัสดร ผ่าน
2301 นางสาวสุนิสา วางมือ ผ่าน
2302 นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ผ่าน
2303 นางสาวบุศริน เหมทานนทื ผ่าน
2304 นางสาวกฤตยพร สุรินทร์คำ ผ่าน
2305 นางสาวลีลาวดี ปละอุด ผ่าน
2306 นายวสันต์ แสนตา ผ่าน
2307 นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง ผ่าน
2308 นายเอกชัย จันทร์ตา ผ่าน
2309 นางสาวอธิฐาน ปันงาม ผ่าน
2310 นางสาคร ขัดสี ผ่าน
2311 นายพินิจ ตาจีน ผ่าน
2312 นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดี ผ่าน
2313 นายศราวุฒิ สุวรรณเมือง ผ่าน
2314 นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ ผ่าน
2315 นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว ผ่าน
2316 นางสาวทวีทรัพย์ ใจใหม่ ผ่าน
2317 ไม่ผ่าน
2318 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล ผ่าน
2319 นางสาวณิชกมล โกลาวัลย์ ผ่าน
2320 นางพัชราภรณ์ ทองสอาด ผ่าน
2321 นางสาวลักษิกา เชวงศักด์โสภาคย์ ผ่าน
2322 นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง ผ่าน
2323 นางสาวอาทิติพร แสนจักร ผ่าน
2324 นางกานต์รวี คำพันธ์ ผ่าน
2325 นางสาวธันยพร ศรีวิชัย ผ่าน
2326 นางวราภรณ์ สุภายะ ผ่าน
2327 นายทักษิณ ล้านโรจน์ ผ่าน
2328 นางสาววรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด ผ่าน
2329 นายชนชนกร คำตื้อ ผ่าน
2330 นางมณีรัตน์ ฉิมพาลี ผ่าน
2331 นางสาวเจนจิรา แก้วมามือ ผ่าน
2332 นางสาวล้านนา มาปลูก ผ่าน
2333 นายศุภกร พึ่งโต ผ่าน
2334 นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ ผ่าน
2335 นางสาวสิรินยา บุญสืบ ผ่าน
2336 นางรัชนี อุปนันท์ ผ่าน
2337 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน ผ่าน
2338 นางระวิวรรณ ภักดี ผ่าน
2339 นางสาวอังคณา โพธาศรี ผ่าน
2340 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์ ผ่าน
2341 นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม ผ่าน
2342 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ผ่าน
2343 นางสาวจุฑาทิพย์ เตจ๊ะมัง ผ่าน
2344 นายอมรเทพ ถาน้อย ผ่าน
2345 นางพิกุล รุนเจริญ ผ่าน
2346 นางอนัญญา ริดเดิล ผ่าน
2347 นางสาวสันธิยา สุธา ผ่าน
2348 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน ผ่าน
2349 นายนพดล บุญภา ผ่าน
2350 นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ผ่าน
2351 นางสาวอังคณา ปินตาเทพ ผ่าน
2352 นางสาวกลิกา นิกร ผ่าน
2353 นางผ่องพรรณ เดชมี ผ่าน
2354 นางจารุวรรณ ชมเดช ผ่าน
2355 นางสาวเจนจิรา ปลื้มใจ ผ่าน
2356 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน ผ่าน
2357 นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล ผ่าน
2358 นางสาววัลยา แก้วน้อย ไม่ผ่าน
2359 นางสาวศิริพร แพงสวัสดิ์ ผ่าน
2360 นางสาวภัทราวดี ไชยยา ผ่าน
2361 นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์ ผ่าน
2362 นางศิลาพร บุญทาจันทร์ ผ่าน
2363 นายทศปธน พุทธิมา ผ่าน
2364 Mr.Isara Srikaew ผ่าน
2365 นางปวีณา แสนปินตา ผ่าน
2366 นางณุภัทรณีย์ พายัพสาย ผ่าน
2367 นางสาวรัชนี กามาด ผ่าน
2368 นางมนทิรา ณะใจ ผ่าน
2369 นางสุริฉาย มีเลข ผ่าน
2370 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร ผ่าน
2371 นางสาวรติญา พงสุภา ผ่าน
2372 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน ผ่าน
2373 นางสาวคณฑรี สุทธนี ผ่าน
2374 นางบุญเครือ นามบุปผา ผ่าน
2375 นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ ผ่าน
2376 นางจิราพร ใจแปง ผ่าน
2377 นางนุชธิชา ทินวงษ์ ผ่าน
2378 นางบุญจันทร์ อินทรีย์ ผ่าน
2379 นางจันทนา วงษ์คำ ผ่าน
2380 นางสาวพรพิมล ปุ๊ดทา ผ่าน
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >>

« กลับไปหน้าลงทะเบียน

แจ้งปัญหา : หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือใบเกียรติบัตร สามารถส่งข้อมูลมาที่ e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th