กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายมนตรี  นันไชย
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ปี 2565

  ระบบบันทึกรายงานข้อมูลการติดเชื้อและการรับวัคซีน ประจำวัน สพม.ลำปาง ลำพูน

  รายงานข้อมูลการติดเชื้อและการรับวัคซีน ประจำวัน สพม.ลำปาง ลำพูน

💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2565

💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563

💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2562

💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2560
💻 สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2559 

💻 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่ม DLICT

💻 Traffic and system resource graphing

💻 ระบบทดสอบการส่งข้อความ (Notify) ไปยัง Line กลุ่ม  

💻 ทดสอบระบบ สารสนเทศนักเรียนประจำพักนอน สพม.ลปลพ

💻 ระบบลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการฯ รอง.ผอ.สพท.

💻 ทดสอบระบบทดสอบออนไลน์ โดยต้องดูเนื่้อหา VTR เกินกว่า 90 % จึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้

💻 ระบบตรวจสอบสถานะการใช้งานเครื่องแม่ข่าย (เว็บไซต์ สพม.ลปลพ)

💻 ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ส่งเสริม)

💻 ระบบแผนงานงบประมาณออนไลน์ (แผน)

💻 ระบบประเมินและรายงานโครงการโรงเรียนสุจริต/การใช้หลักสูตรต้านทุจริต สพม.ลำปาง ลำพูน (นิเทศ)

💻 ระบบการนำเข้าข้อมูล (Excel) การประชุมรอง ผอ.เขต ประจำปี พ.ศ.2566

💻 ระบบแสดงรายชื่อผู้ออกใบเสร็จ การประชุมรอง ผอ.เขต ประจำปี พ.ศ.2566