กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายมนตรี  นันไชย
ผู้อำนวยการกลุ่ม

  ระบบรายงานข้อมูลการติดเชื้อและการรับวัคซีน ประจำวัน สพม.ลำปาง ลำพูน

1.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

2.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563

3.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2562

4.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
5.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2560
6.สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2559
7.คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่ม DLICT

8.Traffic and system resource graphing

9.ระบบทดสอบการส่งข้อความ (Notify) ไปยัง Line กลุ่ม   

10.ทดสอบระบบ สารสนเทศนักเรียนประจำพักนอน สพม.ลปลพ

11.ระบบลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการฯ รอง.ผอ.สพท.

12.ทดสอบระบบทดสอบออนไลน์ โดยต้องดูเนื่้อหา VTR เกินกว่า 90 % จึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้

13.ระบบตรวจสอบสถานะการใช้งานเครื่องแม่ข่าย (เว็บไซต์ สพม.ลปลพ)

14.ระบบตรวจสอบสถานะการใช้งานเครื่องแม่ข่าย (Myoffice สพม.ลปลพ)