กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สารสนเทศการรับสมัคร

นักเรียน ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2567

ภาคเรียนที่ 1