รายงานผลการทดสอบ O-NET สพม.ลำปาง ลำพูน

ปีการศึกษา

รายละเอียด

URL.

2564

2558-2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2561 สพม.ลำปาง ลำพูน

2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2562

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2563

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2564

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน