รายงานผลการทดสอบ O-NET สพม.ลำปาง ลำพูน

ปีการศึกษา

รายละเอียด

URL.

2562

http://www.sesalpglpn.go.th/o-net/

2558-2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2561 สพม.ลำปาง ลำพูน

2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2562

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2563

ปฎิทิน สอน O-NET ปีการศึกษา พ.ศ.2563