รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาว สพม.ลำปาง ลำพูน

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2556

 สพม.35 มีผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

(ARS: Action Plan Report System) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.79948)

2556

สพม.35 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2558

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2559

สพม.35 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2559

ผู้อำนวยการ สพม.35 (ประธานโซนเขตตรวจราชการ 15) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2562

สพม.35 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

2562

สพม.35 เป็น "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ระดับดี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ มาตรฐานขั้นสูง

2562

โรงเรียนในสังกสัด สพม.35 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (IQA Award) ประจำปี 2562

2562

 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ให้กับ สพม.35 รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 

2562

สพฐ. มอบเป็นรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า สพม.35 (ลำปาง ลำพูน) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2563

 

2563

สพม.35 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

 

2563

สพม.35 ได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 รางวัล

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2564

 

2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพม.ลำปาง ลำพูน มีผลคะแนนรวม 96.53 อยู่ในระดับ AA

2564

 

ผลการประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตามมาตราฐานสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

2564

 

คณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้ สพม.ลปลพ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับต้นแบบ ในจังหวัดลำพูน

 

2564

 

คณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้ สพม.ลปลพ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับคุณธรรม ในจังหวัดลำปาง