รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาว สพม.ลำปาง ลำพูน

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2556

 สพม.35 มีผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

(ARS: Action Plan Report System) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.79948)

2556

สพม.35 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2558

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2559

สพม.35 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2559

ผู้อำนวยการ สพม.35 (ประธานโซนเขตตรวจราชการ 15) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2562

สพม.35 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

2562

สพม.35 เป็น "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ระดับดี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ มาตรฐานขั้นสูง

2562

โรงเรียนในสังกสัด สพม.35 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (IQA Award) ประจำปี 2562

2562

 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ให้กับ สพม.35 รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 

2562

สพฐ. มอบเป็นรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า สพม.35 (ลำปาง ลำพูน) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2563

 

2563

สพม.35 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

 

2563

สพม.35 ได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

2563

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 รางวัล

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2564

 

2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพม.ลำปาง ลำพูน มีผลคะแนนรวม 96.53 อยู่ในระดับ AA

2564

ประกาศ สพฐ. เรื่อผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพม.ลำปาง ลำพูน ได้ผลการคัดเลือกอยู่ในลำดับที่ 24

2564

 

ผลการประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตามมาตราฐานสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

2564

 

คณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้ สพม.ลปลพ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับต้นแบบ ในจังหวัดลำพูน

 

2564

 

คณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้ สพม.ลปลพ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับคุณธรรม ในจังหวัดลำปาง

 

2564

ผลการประเมิน "มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2564 (KRS)

สพม.ลำปาง ลำพูน

2564

ผลการประเมิน PMQA ประจำปีงบประมาณ 2564 สพม.ลำปาง ลำพูน

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2565

 

2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเป็นรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565

2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริมหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

ประเภทที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริมหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 สูงสุด 10 ลำดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน อยู่ในลำดับที่ 7 จำนวนรางวัลที่ได้รับ 54 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้คะแนน 95.64 อยู่ในระดับ AA

2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า สพม.ลำปาง ลำพูน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบส่งเสริมหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 สูงสุด 10 ลำดับ (ลำดับที่ 7

2565

กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัด สพฐ. มอบเกียรติบัตร

ผลงานเรื่อง โครงการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ของ สพม.ลำปาง ลำพูน

ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย "ผลงานที่่มีคุณภาพ ดีเด่น"

กิจกรรมการประกวดผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

2565

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

 

 

 

ผลการประเมินการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า สพม.ลำปาง ลำพูน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "ระดับคุณภาพดีเยี่ยม" ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 


รางวัลประจำปี พ.ศ. 2566

 

2566

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

แจ้งผลเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566

2566

ผลการ ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการประบปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

แจ้งผลเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566

 

2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แจ้งผลเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566

 

2566

รางวัล Obec Aword ครั้งที่ 11
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2566

1.ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพม.ลำปาง ลำพูน
     1.1 ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP )

     1.2 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. (Action Policy : AP)

     1.3 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

 

2.ภาพรวม ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

รางวัล Obec Aword ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริม หน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรีญยทองในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ

เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 สูงสุด 10 ลำดับ (ลำดับที่ 3)

2566

รางวัล Obec Aword ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริม หน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ

เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 สูงสุด 10 ลำดับ (ลำดับที่ 5)

2566

 

รายงานการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน