ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

1. ประกาศ ว.13 รับโอนนักวิเคราะห์

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ตัวชี้วัด ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ตัวชี้วัด ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 แบบประเมินบุคคลและผลงาน แบบคำขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 7 แบบบันทึกข้อความขอนับระยะเวลาต้นทุนในการดำรงตำแหน่งที่สมัครฯ