ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายฯ ไปบรรจุตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการศึกษา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศรับย้าย 38ค(2) 3 ตำแหน่ง

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 แบบคำขอย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/โอนข้าราชการครูฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว2664 เรื่อง การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรมฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 แบบคำขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นฯ