ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

(No Gift Policy)

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานฯ

 Announcement of The Secondary Educational Service Area Office Lampang Lamphun
The Intention to administration of he Secondary Educational Service Area Office Lampang Lamphun