กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี 2559

📜 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

📜 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

📜 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุุ่นที่ 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

📜 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

📜 รับสมัครคักเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่นที่ 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 

📚 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📚 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

📚 หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

📚 หลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📚 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21
📚 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

📚 หนังสือ ศธ 04009/ว2384 ลว.12 มิ.ย. 2557 เรื่องซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

📚 หนังสือ ศธ 1305/ว467 ลว.11 มิ.ย. 2545 เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว24 ลว.14 ธ.ค. 2548 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว7 ลว.13 พ.ค. 2551 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📚 หนังสือ ศธ 04009/ว5733 ลว.27 ก.ย. 2553 เรื่องการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

📚 หนังสือ ศธ 0206.4/ว19 ลว.14 มิ.ย. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📚 หนังสือ ศธ 04009/ว1916 ลว. 22 พ.ย. 2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

📚 หนังสือ ศธ 0206.6/ว23 ลว. 23 ธ.ค. 2563 เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว9 ลว. 20 พ.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว10 ลว. 20 พ.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว11 ลว. 20 พ.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

📚 หนังสือ ศธ 0206.3/ว12 ลว. 20 พ.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

📚 หนังสือ ศธ 0206.4/ว26 ลว. 12 ต.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

📚 หนังสือ ศธ 0206.6/ว29 ลว. 11 ต.ค. 2565 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📔 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.35

📔 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ประจำปี2.คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ
📔 คู่มืองานทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 “ข้าราชการครู”
📔 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
📔 คู่มือการปฏิบัติงาน การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
📔 คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

📝 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

📝 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📝 รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561