กลุ่มนโยบายและแผน

นางอุดม ถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2563-2565)

2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

3. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


1.คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน