กลุ่มนโยบายและแผน

นางอุดม ถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลปลพ (พ.ศ.2563-2565) ทบทวนปี พ.ศ.2565

2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2563-2565) 

3.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

4. แผนปฏิบัติการ สพม.ลปลพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
7.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565

2.คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

3.คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนา กลุ่มนโยบายและแผน