กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

🗃 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.ลำปาง ลำพูน (พ.ศ.2566-2570)

🗃 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (พ.ศ.2566-2570)

🗃 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลปลพ (พ.ศ.2563-2565) ทบทวนปี พ.ศ.2565

🗃 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2563-2565) 

🗃 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.ลปลพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.ลปลพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
🗃 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

📝 ายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
📝 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

📒 คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565

📒 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

📒 คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนา กลุ่มนโยบายและแผน