กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางสาวพิชญา คำปัน
ผู้อำนวยการกลุ่ม

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

 

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

และพระบรมวงษานุวงศ์

สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.ลำปาง ลำพูน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพม.ลำปาง ลำพูน

ในฐานะประธานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ 15

1.โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม
2.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3.โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4.โรงเรียนโครงการประชารัฐ
5.IQA Award ปี 2561 โรงเรียนแม่พริกวิทยา

6.แผนการปฏิบัติงานการตรวจความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

7.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561

8.รายงานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

9.สรุปการนิเทศติดตามแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562