แผนพัฒนาหน่วยงาน

📈 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.ลำปาง ลำพูน พ.ศ.2566-2570 (ทบทวนปี พ.ศ.2567)

📈 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.ลำปาง ลำพูน พ.ศ.2566-2570

📈 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2565)

📈 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน (พ.ศ.2563-2565)

📈 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.ลปลพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.ลปลพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

📝 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

📝 แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

📊 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

          วิสัยทัศน์

     “องค์กรคุณภาพแห่งความสุข เชื่อมโยงทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

          พันธกิจ

           (1) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

           (2) สร้างเจตคติความเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน

           (3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           (4) สร้างและเชื่อมโยงความร่วมมือทุกโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

           (5) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

           (6) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

           (7) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล

 

         เป้าประสงค์

           (1) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

           (2) ผู้เรียนมีเจตคติและความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถี

           (3) ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไป

           (4) องค์กรมีระบบป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

           (5) องค์กรมีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

           (6) ผู้เรียนได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม ในรูปแบบที่หลากหลาย

           (7) ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและความเป็นพลโลก

           (8) ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

           (9) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู

           (10) องค์กรมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และตามหลักธรรมาภิบาล

      กลยุทธ์

           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความภูมิใจในชาติ

           กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแก่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

           กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

        นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

 

      นโยบายที่ 1 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

      นโยบายที่ 2 จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย

      นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น

      นโยบายที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

      นโยบายที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

      นโยบายที่ 7 เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา

      นโยบายที่ 8 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

      นโยบายที่ 9 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

      นโยบายที่ 10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      นโยบายที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

 

       จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

      จุดเน้นที่ 1 พระบรมราโชบายสร้างคนดี วิถีประชาธิปไตย ภูมิใจในชาติ

      จุดเน้นที่ 2 การอ่านสร้างอนาคต

      จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

      จุดเน้นที่ 4 1 คน 1 ความเป็นเลิศ

      จุดเน้นที่ 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวเข้มแข็ง

      จุดเน้นที่ 6 การเชื่อมต่อระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

      จุดเน้นที่ 7 1 โรงเรียน 1 Soft Power

      จุดเน้นที่ 8 มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

      จุดเน้นที่ 9 สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

      จุดเน้นที่ 10 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

      จุดเน้นที่ 11 พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

      จุดเน้นที่ 12 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 1 ความโดดเด่น

      จุดเน้นที่ 13 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

         ค่านิยมองค์กร

"LP ONE TEAM"

ลำปาง ลำพูน เป็นหนึ่งเดียว

 

กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570

          การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ด้วยรูปแบบ  HQO2 LPSMILE + 5Re