แผนพัฒนาหน่วยงาน

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน (พ.ศ.2563-2565)

2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

1. แผนปฏิบัติการ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

          วิสัยทัศน์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          พันธกิจ

           (1) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           (2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

           (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

           (4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

           (5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

           (6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

           (7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

         เป้าหมาย

           (1) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

           (2) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

           (3) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

           (4) ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

           (5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

           (6) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           (7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

      รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             3S² 5R Model สู่องค์กรคุณภาพ หมายถึง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เป็นองค์กรคุณภาพ² ด้วย 3 มาตรฐาน (3 Standards of Education) ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐานและมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ 3 มาตรฐานที่ขับเคลื่อนผ่านการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยใช้กระบวนการดำเนินการ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) ได้แก่
ขั้นที่ 1 Review & Classifies (R1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม
ขั้นที่ 2 Re-check to Do (R2) ทบทวน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 3 Real various Activities (R3) หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 Recommend & Support (R4) ชี้แนะและประเมิน
ขั้นที่ 5 Report to BP. (R5) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

          โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำในการนำองค์กร น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นฐานแนวคิดการพัฒนางาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ภายใต้ค่านิยมองค์กร I-SMART รายละเอียดมีดังนี้
1.มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (S1)
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (S2)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (S3)
2.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ(S1)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(S2) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา(S3) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
3.แนวดำเนินการด้วย 5 ขั้นตอน ( Re 5 Steps) ประกอบด้วย
1. Review & Classifies ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเพื่อออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสม โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดประเภทข้อมูลตามลักษณะของงาน/โครงการ
2. Re-check to Do ทบทวนตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินการสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ ประกอบด้วย
3.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนางานที่ปฏิบัติ
3.2 เสริมสร้างองค์ความรู้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลและทรัพยากร
3.3 กำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตามเป้าหมาย
3.4 โรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. Recommend & Support ชี้แนะและประเมิน โดยนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลและสะท้อนผลย้อนกลับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
5. Report to BP. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สรุปเขียนรายงานผล นำเสนอ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ส่งเสริมเติมเต็มสู่การเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้นสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องชมเชยโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และนำผลการดำเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนางานต่อไปการดำเนินการพัฒนาองค์กรจะดำเนินการตามค่านิยมร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

คือ I – SMART

      ค่านิยมองค์กร สพม.ลปลพ   “I – SMART”

          “I – SMART”

           I         :         Integrated      =         เน้นบูรณาการ

          S        :         System          =         ทำงานอย่างเป็นระบบ

          M       :         Moral            =         ค้นพบคุณธรรม

          A        :         Achievement   =         มุ่งนำผลสำเร็จ

          R        :         Responsibility  =         งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ

          T        :         Technology     =        รอบรู้เทคโนโลยี

         

       นโยบาย

นโยบายด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

นโยบายด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายด้านที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

      จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 1

1. ทุกโรงเรียนจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

2. ทุกโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง(ลดอัตรา การออกกลางคัน/ภัยคุกคาม/เด็กด้อยโอกาส)

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 2

3. ทุกโรงเรียนบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม

4. ทุกโรงเรียนจัดหลักสูตรการศึกษาพื่อการมีงานทำ

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 3

5. ทุกโรงเรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning /coding/STEM

6. ทุกโรงเรียนพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2

7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 4

8. ทุกโรงเรียนพัฒนาทักษะ Digital literacy ของผู้เรียนและบุคลากร

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 5

9. ทุกโรงเรียนมีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 6

10. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

นโยบายด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

         1.1 เป้าหมาย

               ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

          1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ

                1.2.2 ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          1.3 แนวทางการพัฒนา

               1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

               1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่

               1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต

               1.3.4 ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นโยบายด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

         2.1 เป้าหมาย

               ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

          2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               2.2.1 มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ

               2.2.2 มีผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

          2.3 แนวทางการพัฒนา

               2.3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

               2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

               2.3.3 ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

 นโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

         3.1 เป้าหมาย

               3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

               3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

          3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               3.2.1 นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

               3.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

               3.2.3 ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป

               3.2.4 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

               3.2.5 สถานศึกษา จำนวน 45 แห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

               3.2.6 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

               3.2.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

               3.2.8 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

               3.2.9 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

               3.2.10 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3.3 แนวทางการพัฒนา

               3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

               3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

               3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

               3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

               3.3.5 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

               3.3.6 ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นโยบายด้านที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

         4.1 เป้าหมาย

               ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

          4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) ร้อยละ 78

               4.2.2 ผู้เรียน จำนวน 12,781 คน ที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น

               4.2.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท

               4.2.4 ร้อยละ 20 ของนักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

          4.3 แนวทางการพัฒนา

               4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

               4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

               4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

               4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

               4.3.5 ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นโยบายด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         5.1 เป้าหมาย

               สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               5.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.3 แนวทางการพัฒนา

               5.3.1 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

         6.1 เป้าหมาย

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัดมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

         6.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

               6.2.1 มีกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 กระบวนงาน

               6.2.2 โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

               6.2.3 ร้อยละ 94 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA Online)

               6.2.4 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

               6.2.5 ร้อยละ 50 ของนักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

          6.3 แนวทางการพัฒนา

              6.3.1 พัฒนาองค์กรเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

             6.3.2 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

             6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ

             6.3.4 สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

             6.3.5 พัฒนา ครู ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้มีวัฒนธรรมค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             6.3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

             6.3.7 ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน