แผนพัฒนาหน่วยงาน

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2565)

2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน (พ.ศ.2563-2565)

2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.35 (พ.ศ.2562-2566)

1. แผนปฏิบัติการ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6. แผนปฏิบัติการ สพม.35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
7.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

          วิสัยทัศน์

     “องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

          พันธกิจ

           (1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

           (2) ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม

           (3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           (4) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

           (5) ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

         เป้าประสงค์

           (1) นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

           (2) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม

           (3) ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

           (4) บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

           (5) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ

           (6) โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           (7) โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

           (8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

      กลยุทธ์ 

           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

           กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

           กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

           กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

           กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

      นโยบาย

           นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

           นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

           นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ

           นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ

      นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

           จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

              ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการบริหารงาน”

              ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา

              ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

              ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม

              ประเด็นการพิจารณา  โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม

              ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา

              ประเด็นการพิจารณา  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา

              ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              ประเด็นการพิจารณา  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

              ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิตวิญญาณความเป็นครู

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู

              ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1  มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2  กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่

              ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน ลำปาง มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป

      นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

           จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”

              ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Leaning

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Leaning

              ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Leaning

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

              ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ
Co-creation Leaning
ng

              ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Leaning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

              ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

              ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

      นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ

           จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ “ 1 ผู้นิเทศ
1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”

              ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัด
การเรียนรู้ “ 1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”

              ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละ 80 ของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ “ 1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

      นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ

           จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

              ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

              ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดในระดับดีขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

              ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับดีขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

              ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา

              ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน

              ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 80 ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
ผ่านมา

              ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน

              ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
มีความพร้อมในการแข่งขัน

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จำเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงานทำ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขัน

              ตัวชี้วัดที่ 49 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป

           จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

              ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

              ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

              ตัวชี้วัดความสำเร็จ

              ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

              ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

              ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ

              ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

กระบวนการ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model

           ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ

           ขั้นที่ 2 ใช้พื้นที่เป็นฐาน

           ขั้นที่ 3 บูรณาการปฏิบัติ

           ขั้นที่ 4 จัดการสะท้อนผล

           ขั้นที่ 5 กลไกยั่งยืน

กระบวนการ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model

           S = Standard

           P = Policy

           M = Management

           L = Leadership

           P = Participation

           I = Innovation

 

           ค่านิยม

           LP ONE TEAM ลำปาง ลำพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)”

           SPM.LPI Model