คู่มือและรายละเอียด PISA CENTER สพม.ลำปาง ลำพูน

ลำดับที่ดำเนินการ

Link URL.

1.เว็ปไซต์เข้าฝึกทำข้อสอบของ นร.

2.เว็ปไซต์ของ Admin

3.คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนา

และแบบฝึกพัฒนาทักษะฯ

4.ลิงค์ Google drive รายละเอียด PISA

ปีงบประมาณ 2566

5.ลิงค์ Google forms รายงาน