บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นายมนตรี นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2. ศึกษา วิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

3. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

5. พัฒนาบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

6. บริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา

7. ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

8. ติดตาม การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ควบคุมการรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. บริหารจัดการระบบการประชุมทางไกลผ่าน (VDO Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14. บริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15. ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่ม DLICT
การจองใช้งานห้องประชุม Scopia Webconference
การใช้ระบบประชุมทางไกล Scopia Desktop
คู่มือสำหรับเพิ่มข่าวสารโรงเรียนในเว็บไซต์ สพม.ลำปาง ลำพูน

นางสาวอริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของสถานศึกษา
2.
สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4.
สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6.
พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมการใช้งานให้บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
7. พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ในส่วนผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

8. พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์การรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

10. รายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA4.0)

11. รายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP)

12. รายงานระบบควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการลงเวลาปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกจองรถยนต์

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกการนิเทศ

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับธุรการโรงเรียน

นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

3. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

7. พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

9. บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

10. บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. บริหารจัดการระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12. บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13. บริหารจัดการระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone)

14. ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

15. งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16. ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์