บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นายมนตรี นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4.การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
5.การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
6.การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
8.การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
9.การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
10.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12.พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในสังกัด และสถานศึกษา
13.งานรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.งานติดตาม การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่ม DLICT
การจองใช้งานห้องประชุม Scopia Webconference
การใช้ระบบประชุมทางไกล Scopia Desktop
คู่มือสำหรับเพิ่มข่าวสารโรงเรียนในเว็บไซต์ สพม.35

นางสาวอริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของสถานศึกษา
2.
สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4.
สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6.
พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมการใช้งานให้บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
7.
พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์การรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.
พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ในส่วนผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
9.
บริหารจัดการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษากับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.
บริหารจัดการ ระบบ Smart OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.
บริหารจัดการ ระบบบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (D-OBEC) ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.
ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
13.
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.
รายงานระบบควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.รายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (PMQA4.0)
16. รายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Action Plan : AP)
17.รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18.
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายมนตรี นันไชย กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
19.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายที่การศึกษา

     

 

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการลงเวลาปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกจองรถยนต์

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกการนิเทศ

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับธุรการโรงเรียน

นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
5.พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7.ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8.จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
9.บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13.งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการติดตั้งการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์