บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นายมนตรี นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4.การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
5.การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
6.การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
8.การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
9.การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
10.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12.พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในสังกัด และสถานศึกษา
13.งานรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.งานติดตาม การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่ม DLICT
การจองใช้งานห้องประชุม Scopia Webconference
การใช้ระบบประชุมทางไกล Scopia Desktop
คู่มือสำหรับเพิ่มข่าวสารโรงเรียนในเว็บไซต์ สพม.35

นางสาวอริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2.งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)
3.งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษา
4.งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7.งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.งานรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.งานระบบควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.งานดูแลการเชื่อมต่อระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (VDO Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ในส่วนของระบบ Admin
12.งานระบบ Smart OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของระบบ Admin
13.ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14.ระบบบันทึก สพฐ (D-OBEC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
16.งานแฟ้มนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17.งานที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการลงเวลาปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกจองรถยนต์

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับการบันทึกการนิเทศ

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับธุรการโรงเรียน

นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
5.พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7.ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8.จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
9.บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13.งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการติดตั้งการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์