ข้อมูลการติดต่อ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ

ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทรศัพท์ : (054)010790  โทรสาร   : (054)010791

 

: สมุดโทรศัพท์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567

Website : http://www.sesalpglpn.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sesalpglpn

E-mail : saraban@sesalpglpn.go.th

          มีหน้าที่ กำกับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน จำนวนโรงเรียนในสังกัดมีจำนวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง 30 โรงเรียน และจังหวัดลำพูน 15 โรงเรียน โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 221 หมู่ 3  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.2558 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดลำพูน อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.ลำปาง