งานโรงเรียนปลอดขยะ รร.วชิรป่าซาง อบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนสู่ชุมชน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566