รร.วชิรป่าซาง รับการตรวจสอบอาหารและอบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่