กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ และกิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท ตามโครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล