งานเปิดบ้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้รูปแบบ I Clean Model ศูนย์การเรียนรู้ การบริหารหารจัดขยะตำบล รร.วชิรป่าซาง