นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยโรงเรียนวชิรป่าซาง ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422