โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีการบูรณาการในการจัดการขยะต้นทางร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม