สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี