เพชรวชิรป่าซางผ่านการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายสภาจำลองสัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ