นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยโรงเรียนวชิรป่าซาง ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 27