พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และการเข้ารับเครื่องหมายของสมาชิกยุวกาชาดใหม่ โรงเรียนวชิรป่าซาง