ประกาศผลและมอบรางวัลผลงานนักเรียน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” สู่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลของโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน