ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ แผนงานที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลดอขยะ โดยใช้รูปแบบ I Clean Model สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล รุ่นที่ 2