กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ I Clean Model สู่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล