Questionnaire spm.lampang lamphun

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ขอหยุดการให้บริการแบบทดสอบออนไลน์

ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจทำแบบทดสอบ

โดยที่ท่านสามารถค้นหาและพิมพ์เกียรติบัตรที่เคยทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

Link

วันที่เริ่มแบบสอบถาม

1. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

13 เมษายน พ.ศ.2563

2.แบบทดสอบเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ด้วย     PISA – Style Online Testing

16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

3.แบบทดสอบความรู้สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

4.แบบทดสอบความรู้สำหรับการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

5.แบบทดสอบความรู้สำหรับ Teaching Technique Comprehension for English Teacher

20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

6.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

7.แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

8.แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

9.แบบทดสอบความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

10.แบบทดสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

6 มิถุนายน พ.ศ.2563

11.แบบทดสอบคำย่อภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป (Basic Abbreviation) 

9 มิถุนายน พ.ศ.2563

12.แบบทดสอบพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

12 มิถุนายน พ.ศ.2563

13.แบบทดสอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

18 มิถุนายน พ.ศ.2563

14.แบบทดสอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์

22 มิถุนายน พ.ศ.2563

15.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว21/2560

26 มิถุนายน พ.ศ.2563

16.แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

17.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

11 สิงหาคม พ.ศ.2563