หน้าแรก

napaporn-web-67-1
jiratapong-web-67
wilaiwan-web-67
samrit-web-67
previous arrow
next arrow

สารสนเทศ

นวัตกรรม

สพม.ลำปาง ลำพูน

Face book

จังหวัดลำปาง

30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน

15 โรงเรียน

รางวัลแห่ง

ความภาคภูมิใจ

คลิกสมัคร

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ตอนที่ 11

ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี

(ตอนที่ 1)

ตอนที่ 12

ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี

(ตอนที่ 2)

ตอนที่ 13

สมเด็จพระเอกาทศรถ

ตอนที่ 14

ตามรอยพระพุทธบาท

ตอนที่ 15

วัดไชยวัฒนาราม

ตอนที่ 16

สัมพันธไมตรีไทย - ฝรั่งเศส

ตอนที่ 17

พยุหยาตราทางชลมารค

ตอนที่ 18

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตอนที่ 19

จินดามณี

: แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก

ตอนที่ 20

ยุครุ่งเรือง

: พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ตอนที่ 21

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตอนที่ 22

บางกอกราชธานีใหม่

ตอนที่ 23

ศึกเก้าทัพ

ตอนที่ 24

สังคายนาพระไตรปิฎก

ตอนที่ 25

กฎหมายตราสามดวง

ตอนที่ 26

รามเกียรติ์

ตอนที่ 27

ศิลปะวรรณกรรมรัตนโกสินทร์

ตอนที่ 28

เงินถุงแดงรักษาแผ่นดิน

ตอนที่ 29

จารึกวัดโพธิ์

ตอนที่ 30

รักษาเอกราชจากภัย

คุกคามตะวันตก

ตอนที่ 31

สยามทันสมัย

ตอนที่ 32

สุริยุปราคา ที่หว้ากอ

ตอนที่ 33

ปฏิรูปประเทศสู่สากล

ตอนที่ 34

เลิกทาส

ตอนที่ 35

แรกมีในสยาม

: ระบบสาธารณูปโภค

ตอนที่ 36

ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์

ตอนที่ 37

วิกฤตปากน้ำ

: ร.ศ.112

ตอนที่ 38

เสด็จประพาสยุโรป

ตอนที่ 39

เสด็จประพาสต้น

ตอนที่ 40

บทบาทสตรีไทย

ตอนที่ 41

สงครามโลกครั้งที่ 1

ตอนที่ 42

รากฐานประชาธิปไตย

ตอนที่ 43

ต้นกำเนิดลูกเสือไทย

ตอนที่ 44

ธนาคารออมสิน

ตอนที่ 45

นามสกุลคนไทย

ตอนที่ 46

ส่งมอบอำนาจสู่มือประชาชน

ตอนที่ 47

หมอเจ้าฟ้า

ตอนที่ 48

นำไทยสามัคคี

ตอนที่ 49

โครงการพระราชดำริ

โครงการแรก

ตอนที่ 50

พระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์

ตอนที่ 51

เกษตรทฤษฎีใหม่

ตอนที่ 52

วิทยุ อ.ส.

ตอนที่ 53

เศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 54

หนังสือพระราชนิพนธ์

ตอนที่ 55

อัครศิลปิน

ตอนที่ 56

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

ตอนที่ 57

ศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย

ตอนที่ 58

แม่ฟ้าหลวงของปวงชน

ตอนที่ 59

ศิลปาชีพ

ตอนที่ 60

สืบสานนาฏศิลป์โขน

ตอนที่ 61

ผืนป่าราชินี

ตอนที่ 62

สืบสาน รักษา ต่อยอด

ตอนที่ 63

ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน

ตอนที่ 64

อุปถัมภ์ทุกศาสนา

ตอนที่ 65

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

   

ตอนที่ 66

จิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ 67

พระมหากรุณาถึงผู้ประสบภัย

ตอนที่ 68

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566–2570 ด้วยรูปแบบ

 

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566

update (2023-10-02)

สื่อประชาสัมพันธ์ สรุปภารกิจ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

(10 พ.ย. 2566)

ประกาศ/เอกสาร