Money Save
nnounce ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพน เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยอดเงินคงเหลือจากหักชำระหนี้ทั้งหมดผ่านบัญชีเงินเดือน (ณ วันที่ 11 มกราคม 2566)

จำนวนทั้งหมด 93 คน

จำนวนทั้งหมด 488 คน

จำนวนทั้งหมด 592 คน

จำนวนทั้งหมด 724 คน

สรุปภาพรวมของยอดเงินเดือนและภาระหนี้สินของข้าราชกาครูและบุตลากรทางการศึกษา

จำนวนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,104,450 บาท

จำนวนเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ 22,790,478.58 บาท