หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
1150 นางสาวดวงธิดา ธีระบุตร ลำปางกัลยาณี เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1151 นางสาวเธียราณัฐ ปิติจะ บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1152 นางสาวกนกพร​ นากสุก แม่พริกวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1153 นายนันทพงษ์ นิลทิตย์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1154 นางสาวพิมชนก โปทาศรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1155 นางสาวญนันทพร มณีวรรณ์ แจ้ห่มวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1156 นางสาวณัฐนิช จอมเอ้ย แม่ทะวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1157 นางสาวนิรชา​ ยอดสาแล เสริมงามวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1158 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แอบอุ่น ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1159 นางสาวญาณิศา อุดสาพะแล เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1160 นางสาวธนพร ฟักธนาวัฒน์ แม่สันวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1161 นางสาวพิมพ์ลภัส นันใจ เถินวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1162 นางสาวหอมดาว ลุงคำ ห้างฉัตรวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1163 นางสาวทัศวรรณ วิทยากร เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1164 นางสาวสุวรรณอัมพร คร่องไหม เมืองปานพัฒนวิทย์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1165 นางสาววรสรวีร์ ตันตุ้ย สบปราบพิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1166 นางสาวศรัณยา คีรีวัฒน์ แม่เมาะวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1167 นางสาววีรนาก ทาสินธ์ เมืองมายวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1168 นางสาวภัคจิรา ทันวัน แม่ตืนวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1169 นางสาวอรณิชา ศิริอำไพพงศ์ ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1170 นางสาวดัชนี อิลันโกแวน ป่าซาง เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1171 นางสาวรุจิรา มาสิงห์สอน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1172 นายชโนดม เกตุคุ้ม กิ่วลมวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
1173 นางสาวปาณิสรา อ้ายวงศ์ เวียงมอกวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖