หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
1131 เด็กหญิงพรรณนิสา บุตรเรือน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1132 เด็กหญิงภูษนิศา สว่างภักดี ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1133 เด็กหญิงพจมาน ก๊กใจเย็น เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1134 เด็กชายเกียรติศักดิ์ หม่องน่าน สบปราบพิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1135 เด็กหญิงกิตติญา ชนะฟู จักรคำคณาทร เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1136 เด็กชายจักรภัทร อินทรพลอย บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1137 เด็กหญิงนภาพร ปิยะสืบ แม่เมาะวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1138 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ อินทะหลุก น้ำดิบวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1139 เด็กหญิงตรีทิพยนภา ไชยาโส ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1140 เด็กหญิงวรินธร เชื้อมา เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1141 เด็กหญิงณัฐนรี ช่างคำ ลำปางกัลยาณี เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1142 เด็กหญิงอทิตยา แมะบ้าน เมืองปานวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1143 เด็กหญิงจันจิราภรณ์ อินง้อง เวียงมอกวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1144 เด็กหญิงกนิษฐา บุตรชุมแสง แจ้ห่มวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1145 เด็กหญิงอัมพิกา วงค์ฝั้น แม่ตืนวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1146 เด็กหญิง​รัญชนา​ ปงผาบ เสริมงามวิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1147 เด็กหญิงกัญญาลี ลีซอ ห้างฉัตรวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1148 เด็กหญิงวรรณพร ขจรจิตร์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1149 เด็กหญิงจริญา ชมภูพล้อย ป่าซาง เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓