หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
1095 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1096 นางสาววรารัตน์​ สดสุภา เสริมงามวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1097 นางสาวณัชณิชา เสนาธรรม ลำปางกัลยาณี เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1098 นางสาวณัฐธิดา พรหมมินทร์ จักรคำคณาทร เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1099 นางสาวมีนตรา โนโชติ ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1100 นางสาวศิริลักษ์ ผ่องใสย์ วังเหนือวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1101 นางสาวจุฑามาศย์ ปวงคำ แม่ทะวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1102 นางสาวปานทิพย์ แสนคำฟู ห้างฉัตรวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1103 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี ทุ่งอุดมวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1104 นางสาวธัญญาลักษณ์ ลวงคำ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1105 นางสาวกรรณิการ์ รูปงาม แจ้ห่มวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1106 นางสาวอมิตตา อัมรินทร์ เกาะคาวิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1107 นางสาวพรรณรายณ์ ทายา ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1108 นางสาวปฏิมาพร ทะนาจา เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1109 นางสาวปิยนันท์ บรรพตไพรวัลย์ เมืองปานพัฒนวิทย์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1110 นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1111 นางสาววีระพรรณ แซ่ฟุ้ง ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1112 นางสาวศศิกานต์ จันมณี เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1113 นางสาวธิกัญตา กินะระ แม่เมาะวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1114 นางสาวกัลยรัตน์ ไชยพรม แม่สันวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1115 นางสาวบงกชรัตน์ แววงาม เวียงตาลพิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1116 นางสาวภัครมัย​ ใหม่เหลือง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1117 นางสาวเทวิภา อินเสาร์ กิ่วลมวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1118 นางสาวรวิวรรณ​ เครือเทพ แม่พริกวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1119 นางสาวสิริยากร ดินแดน เมืองมายวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1120 นางสาวหทัยรัตน์ ตันกูล เวียงมอกวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1121 นางสาวจรรพร ชัยสวัสดิ์ บ้านแป้นพิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1122 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ เถินวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1123 นางสาวธนวรรณ เครือแก้ว เมืองปานวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1124 นางสาวเยาวลักณ์ ศิริใหม่ น้ำดิบวิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1125 นางสาวแสงหอม ลุงซอ อุโมงค์วิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1126 นางสาวศศิวิมล แซ่เจีย ป่าซาง เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1127 นางสาวภัทรลดา ทะนัญชัย แม่ทะพัฒนศึกษา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1128 นางสาวพรสวรรค์ ลุงคำ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1129 นายชิตพล อังกูรเดช แม่ตืนวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
1130 นางสาววิลาศิณี ยี่พระบาง สบปราบพิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖