หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
1061 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตอะสกุล ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1062 เด็กชายสุรเชษฐ์ เมารัตน์ ห้างฉัตรวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1063 เด็กหญิงอัญธิชา ขันคำ เถินวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1064 เด็กหญิงอรินยวรรณ พิมพา เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1065 เด็กหญิงอัจฉริยาพร ใจหงอก ลำปางกัลยาณี เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1066 เด็กหญิงไพลิน สุภาพกุล ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1067 เด็กหญิงอริสา จันตระกูล เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1068 เด็กหญิงฉัตรพิไล จันต๊ะวงค์ สบปราบพิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1069 เด็กหญิงวิลาสินี วาดวงศ์ยศ แม่ทะพัฒนศึกษา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1070 เด็กหญิงรัญธิดา เกียรติงามสกุล สบจางวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1071 เด็กหญิงดาวประกาย จะงาม ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1072 นางสาวศุทธินี​ มาแว่น เสริมงามวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1073 เด็กหญิงศิวพร แจ้ห่มเครือ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1074 เด็กชายธนุราช อะทะวงศ์ จักรคำคณาทร เหรียญทองประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1075 เด็กหญิงนฤนาถ เล่าเจริญวิวัฒนา น้ำดิบวิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1076 เด็กชายณัฐดนัย ล้างป่า ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1077 เด็กหญิงธันย์ชนก ชนะกาญจน์ บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1078 เด็กหญิงเขมนิด พุทธสอน กิ่วลมวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1079 เด็กหญิงสุพิชยา เอาบุญ เมืองปานวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1080 เด็กหญิงวันวิสาข์ กาวิชัย แม่สันวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1081 เด็กหญิงฑิตยาชญานิศ ไชยยา เวียงมอกวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1082 เด็กหญิงณัชชา เปลี่ยนสะอาด บ้านโฮ่งรัตนวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1083 เด็กหญิงลัดดา ชัยแก้ว เมืองปานพัฒนวิทย์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1084 เด็กหญิงอรุณี โชคดี ทุ่งอุดมวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1085 เด็กชายวสุพล เอื้อจริง แจ้ห่มวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1086 เด็กหญิงอรนที ไชยยานนท์ แม่เมาะวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1087 เด็กหญิงผจงลักษณ์ อุสาทำ เวียงตาลพิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1088 เด็กหญิงนฤมล แก้วใจบุญ แม่ทะวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1089 เด็กหญิงจิรัชยา สุรพันธ์ อุโมงค์วิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1090 เด็กหญิงพรชนก พันพลสิทธิ์ ป่าซาง เหรียญเงินประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1091 เด็กหญิงกนธิชา ส่างแก้ว เกาะคาวิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1092 เด็กหญิงตะวัน ยศแปง เมืองมายวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1093 เด็กหญิงจิ่งทุน ลุงส่าง บ้านแป้นพิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
1094 เด็กชายธนนพล โนจา แม่ตืนวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓