หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
1023 นางสาวธนาพร คุมพล บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1024 นางสาวอริษา กันทา ลำปางกัลยาณี เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1025 นางสาวปิลันธน์ โปธาคำ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1026 นายพีรพงษ์ เทพปันติ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1027 นางสาวศรัณย์พร สมบัติใหม่ จักรคำคณาทร เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1028 นางสาวชลธิชา ชัยแก้ว เมืองปานพัฒนวิทย์ เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1029 นางสาวชยาภา​ กันทะหล้า แม่พริกวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1030 นางสาวอริสรา ระพาเพท ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1031 นางสาวอตินุช โคตรนู แจ้ห่มวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1032 นางสาวนิทิตยา วิโยค เถินวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1033 นางสาวณิชา จันทร์ศิริ สบปราบพิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1034 นางสาวศิริพร ไชยวุฒิ แม่เมาะวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1035 นางสาวอรุณนาทต์. เชิงคร่อง วังเหนือวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1036 นางสาวฐิติชญา กันทะปรางค์ เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1037 นางสาววธิดา​ อินวัน เสริมงามวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1038 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วม่วงมัน ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1039 นางสาวณิชารีย์ นามไพร บ้านโฮ่งรัตนวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1040 นางสาววิภามล แก้วธิวงค์ แม่ทะประชาสามัคคี เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1041 นางสาวอนิศรา ดวงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1042 นายนนทกานต์ ช่างคำ แม่ทะพัฒนศึกษา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1043 นางสาวกฤติยาภรณ์ กันทวงศ์ กิ่วลมวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1044 นางสาวกนกวรรณ แสงตุ้ย น้ำดิบวิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1045 นางสาวจารุวรรณ ของดี ทุ่งอุดมวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1046 นางสาววันวิสา แสนมะโน สบจางวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1047 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเปี้ย ป่าซาง เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1048 นางสาวปิยวรรณ จันติลา ห้างฉัตรวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1049 นางสาวภัสวรรณ กันธิมา เวียงตาลพิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1050 นายณัฐเศรษฐ​ บุญดีเวียง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1051 นายวรวุฒิ ตั้งเชิง เมืองมายวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1052 นางสาวพิมกมล การดี ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1053 นางสาววิลาสินี เนื่องวงศ์ เวียงมอกวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1054 นางสาวกาญจนา คุ้มอักษร อุโมงค์วิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1055 นายวชีรภัณฑ์ ไชยยศ แม่ตืน เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1056 นางสาวพิมผกา สอนราษฎร์ แม่สันวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1057 นางสาวธิดา มโหฬาร เกาะคาวิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1058 นายธาราดล กิจสุทธินันท์ บ้านแป้นพิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1059 นายพัฒนพงษ์ ข้อมือเหล็ก เมืองปานวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
1060 นายสุรเชษฐ์ ดอประเสริฐ แม่ทะวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖