หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
986 เด็กชายพุฒินาท เนตรแสนสี จักรคำคณาทร เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
987 เด็กหญิงจันทร์จิรา เมตตานุวัฒน์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
988 เด็กหญิงธิดาภรณ์ วงษ์ษายะ ส่วนบุญโญปถัมภ์ เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
989 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาเร็ว แจ้ห่มวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
990 เด็กหญิงอภิษฎา ผังวรรณา อุโมงค์วิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
991 เด็กหญิงนุสรา ตามกรง เมืองมายวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
992 เด็กหญิงสุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
993 เด็กหญิงรุจิรา บุญศรี วังเหนือวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
994 เด็กหญิงแสนซื่อ หลอยหยอด น้ำดิบวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
995 เด็กหญิงปาณิสรา พิมพ์พันธ์ เสริมงามวิทยาคม เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
996 เด็กหญิงพิมพ์สุภา เมืองใจ แม่ตืนวิทยา เหรียญทองประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
997 เด็กหญิงเยาวเรศ วรรณรินทร์ วชิรป่าซาง เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
998 เด็กหญิงรัตนพร ธรรมยศ เกาะคาวิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
999 เด็กหญิงกัญญาภัทร ศิริป้อ ลำปางกัลยาณี เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1000 เด็กหญิงณิชา ศรีใจอุ๊ด เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1001 เด็กหญิงศิรินภา วังอ่อน แม่ทะพัฒนศึกษา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1002 เด็กหญิงอาทิตยา อุดมรักพันธ์พง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1003 เด็กหญิงชญาดา สลีวงศ์ เถินวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1004 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยน่าน สบปราบพิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1005 เด็กหญิงนัททกานต์ สืบสมปาน เวียงมอกวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1006 เด็กหญิงณัฐริกา ฉัตรยาลักษณ์ เวียงตาลพิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1007 เด็กหญิงณัฐธิดา แสนขัติยะ บ้านแป้นพิทยาคม เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1008 เด็กหญิงศิริวรรณ วสันติวงศ์ แม่เมาะวิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1009 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ด้วงอ้าย เวียงเจดีย์วิทยา เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1010 เด็กหญิงน้ำทิพย์ มากทวีมงคล เมืองปานพัฒนวิทย์ เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1011 เด็กหญิงสุภิชา ตื้อยศ เตรียมอุดมศึกษาฯ เหรียญเงินประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1012 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเพ็ชร กิ่วลมวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1013 เด็กชายพงษ์พิษณุ ชัยนะรา ประชารัฐธรรมคุณ เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1014 เด็กหญิงกฤตนันท์ ยาลังกา ห้างฉัตรวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1015 เด็กหญิงอภิชญา อ่อนทา ทุ่งอุดมวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1016 เด็กหญิงพรหมพร ทองหล่อ เมืองปานวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1017 เด็กหญิงรัตมณี ภูธร โรงเรียนป่าซาง เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1018 เด็กหญิงนิรัชพร นามะเสน แม่สันวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1019 เด็กหญิงปรีญารัตน์ ธุระเสร็จ สบจางวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1020 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อำพราง ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1021 เด็กหญิงสหทัย มณีเนตร แม่ทะประชาสามัคคี เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
1022 เด็กหญิงคชาภรณ์ วงศ์ปันเมา แม่ทะวิทยา เหรียญทองแดงประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓