หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
790 นางจารุณี เทพทอง เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
791 นางพรรณี ใจสาร เตรียมอุมศึกษา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
792 นายนัทธวัธน์ โยธา บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
793 นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
794 นางนฤชล พิมพ์สว่าง จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖