หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
785 นายพร้อมพงษ์ สะสม วังเหนือวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
786 นางจิดาภา เฟื่องฟู เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
787 นางนวพร ลออพันธ์สกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
788 นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์ ป่าซาง ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
789 นางพัชราภรณ์ มูลละ น้ำดิบวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓