หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
780 นางรุ่งทิพย์ รินพล เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
781 นางดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
782 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
783 นายอำนาจ สีแจ๋ม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
784 นางพิณพร จันตารี วังเหนือวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖