หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
775 นายกิติศักดิ์ พรมคำ ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
776 นางสาวอังคณา ปินตาเทพ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
777 นางสาวมยุรี เทือกตา เถินวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
778 นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
779 นางสาวนิตยาภรณ์ สุริยทร์ จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓