หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
770 นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
771 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
772 นางดวงทิวา เทพปัญญา เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
773 นายศุภกร ไชยมงคล บ้านแป้นพิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
774 นางลาวัลย์ ขยันขาย ธีรการท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖