หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
765 นางสาวณภัทร ตนภู วังเหนือวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
766 นายมิตร แก้วมะคำ บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
767 นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์ เถินวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
768 นางวาสนา ไวคกุล ป่าซาง ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
769 นางกนกพรรธน์ วัฒนนันทิพงศ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓