หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
961 นางสาวศิริมาศ ราชคม แม่เมาะวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
962 นางศุภราพร ชัยวิลยศ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
963 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว แม่สันวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
964 นางสาววรัญญา แต้มดื่ม แจ้ห่มวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
965 นางสาวกัลยาณี งามดี แม่ทะวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
966 นางนฤมล สกุลไทย กิ่วลมวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
967 นางกาญจนา เหลืองทา ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
968 นางสาวกุลธิดา​ หล้ามะณี แม่พริกวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
969 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
970 นางสาวกฤติยา วรศรี บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
971 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
972 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
973 นางสาวนฤมล จำอินทร์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
974 นายอำนาจ สีแจ๋ม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
975 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ เวียงมอกวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
976 นางพรรณี ใจสาร เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
977 นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุ เวียงเจดีย์วิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
978 นางสาวอธิฐาน ปันงาม ประชารัฐธรรมคุณ ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
979 นางพรนภา สุภาชาติ เถินวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
980 นางจารุณี​ เทพทอง​ เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
981 นางสาวอันธิกา สนิท ป่าซาง ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
982 นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง วชิรป่าซาง ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
983 นางสาวธิติกานต์ แลเล็ง เมืองปานพัฒนวิทย์ ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
984 นายสยาม พรหมใจ แม่ตืนวิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖
985 นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว สบปราบพิทยา ประเภท การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ม. ๔ - ๖