หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
941 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ แม่เมาะวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
942 นายสุนธร ใจแปง แม่สันวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
943 นางนฤชล พิมพ์สว่าง จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
944 นางถวิล มิ่งสมร แจ้ห่มวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
945 นางลาวัลย์ ขยันขาย ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
946 นายปวิน เจียไพบูลย์ บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
947 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
948 นางสาวศิริพร ทวีชาติ ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
949 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
950 นางอโนชา ปัญจบุรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
951 นางสาวภัทราพร มะโนคำ เวียงมอกวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
952 นางจิดาภา เฟื่องฟู เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
953 นายไพรัตน์ บัวงาม เวียงเจดีย์วิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
954 นางสาวนิฤมล โนวิชัย ประชารัฐธรรมคุณ ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
955 นายประพันธ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
956 นางพัชราภรณ์ มูลละ น้ำดิบวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
957 นางสาวนิภาวรรณ​ ฝั้นอุด เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
958 นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์ ป่าซาง ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
959 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน แม่ตืนวิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
960 นางสาวกนกวรรณ ขันคำ สบปราบพิทยา ประเภท การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓