หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
905 นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ ทุ่งอุดมวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
906 นางสาวศิริมาศ ราชคม แม่เมาะวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
907 นางสาวอังคณา ปินตาเทพ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
908 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว แม่สันวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
909 นางพิณพร จันตารี จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
910 นางรัชนี คำบุญชู เวียงตาลพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
911 นายพิษณุ ปิจดี แจ้ห่มวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
912 นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม เกาะคาวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
913 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว แม่ทะวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
914 นางสาวนิฤมล​ ญาวิลาศ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
915 นางนิตยา รัตนศุกล กิ่วลมวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
916 นางสาวชลิดา โอดบาง ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
917 นางสาวนงลักษณ์​ คำพรหม แม่พริกวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
918 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
919 นางกัลยา สุขหอม บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
920 นางมธุรดา ท่าช้าง ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
921 นางสาวรัตนา ธิชูโต ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
922 นางสาวนฤมล จำอินทร์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
923 นางจารวี บัวขม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
924 นายพร้อมพงษ์ สะสม วังเหนือวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
925 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ เวียงมอกวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
926 นานบรรเจิด คุรุกิจ บ้านแป้นพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
927 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
928 นางสาวบุญเรือน อุดสม เวียงเจดีย์วิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
929 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ประชารัฐธรรมคุณ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
930 นางสาวดวงใจ บุญช่วย เถินวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
931 นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
932 นางศิริพร ปัญญาอุ้ย น้ำดิบวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
933 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ อุโมงค์วิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
934 นางรุ่งทิพย์​ รินพล เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
935 นางสาวบุษยพรรณ ณ พิกุล ป่าซาง ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
936 นางสาวเนตรแก้ว เปรโต แม่ทะพัฒนศึกษา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
937 นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
938 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ เมืองปานพัฒนวิทย์ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
939 นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ แม่ตืนวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
940 นางสาวปาณิสรา ใจเรือน สบปราบพิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖